Video Recorders Recovery Support List

Here is the support list of video recorders by Dolphin CCTV DVR recovery Pro.. Users can easily access and recover videos from different brands’ video recorders.

360
DDpai
HP
Hisilicon
Mijia
XiaoMi
CarDV
DCIM-JKLJ
RF
Mercedes Benz Black Box

BlackView
DiYiXianChang
ZhiMengXingAI
Papago
JADO
Lenovo
70mai
Philips

Renexing
Fitcam
DingWeiTe
BeiSiTe
WeiLuTe
Newsmy
XiaXin
XianKe
ZhangYi
BoShi
RenWoYou
HaFu
XGE
DaYue
ZhongXing

GuangMingXing
KeMin
KeRuiEr
RuiKe
HaoQiHao
ShenZhouTaiTan
BaiJia
JingYi
EnumJingHuitype
Philips
HuaDeAn
ZhiFaYiHao
JingSun
NOR_88_00
Aigo

ZhiFaXianFeng
JingShe
FaYi
QunHua
SheTu
YingJuRen
ZhiFaZhuanJia

enumBaiBuTongType

YingShiWei
YinShiDun
XingGuangJi
KeDai
YiLuTong
ZhiFaYingYan

Video Recorders Recovery Support List

7 thoughts on “Video Recorders Recovery Support List

 1. Video Recorders video recovery upgrade:
  Nov.20, 2021

  Intelligent car driving recorders recovery is added for unknown brands;
  Intelligent video recorders recovery is added for unknown brands;
  Intelligent UAV video recovery is added for unknown brands;

  HuaWei video recorder is added;
  RenEXin video recorder is added;
  DiYiXianChang video recorder is added;
  FiTCAM video recorder is added;
  DingWeiTe video recorder is added;
  BeiSiTe video recorder is added;
  WeiLuTe video recorder is added;
  Newsmy video recorder is added;
  XiaXin video recorder is added;
  XianKe video recorder is added;
  ZhangYi video recorder is added;
  BoShi video recorder is added;
  RenWoYou video recorder is added;
  HaFu video recorder is added;
  ZhiFaYiHao video recorder is added;
  Aigo video recorder is added;
  JingYi video recorder is added;
  ZhiFaXianFeng video recorder is added;
  JingShe video recorder is added;
  FaYi video recorder is added;
  QunHua video recorder is added;
  ZhiFaYingYan video recorder is added;

 2. The following new video recorders are added to support on Jan.8, 2022

  [25] XGE Drive Recorder System;
  [26] MiJia Drive Recorder System;
  [27] DaYue Drive Recorder System;
  [28] ZhongXing Drive Recorder System;
  [29] GuangMingXing Drive Recorder System;
  [30] KeMin Drive Recorder System;
  [31] KeRuiEr Drive Recorder System;
  [32] RuiKe Drive Recorder System;
  [33] HaoQiHao Drive Recorder System;
  [34] ShenZhouTaiTan Drive Recorder System;
  [35] BaiJia Drive Recorder System;

  [43] SheTu Law Recorder System;/
  [44] YingJuRen Law Recorder System;
  [45] ZhiFaZhuanJia Law Recorder System;
  [46] BaiBuTong Law Recorder System;
  [47] YingShiWei Law Recorder System;
  [48] YinShiDun Law Recorder System;
  [49] JiShiXun Law Recorder System;
  [50] FeiLiPu Law Recorder System;
  [51] XingGuangJi Law Recorder System;
  [52] KeDai Law Recorder System;
  [53] YiLuTong Law Recorder System;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top